Duiken met schilpadden maart/april 2019: https://youtu.be/_22hddoxBNU

Onze duikvideo 2019: https://www.youtube.com/watch?v=rSnHqNVBqX0

Schildpadden vechten om visafval (maart 2017): https://www.youtube.com/watch?v=7h4ptUr6c4I&t=5s

Duikimpressie Playa Piskado (maart 2017): https://www.youtube.com/watch?v=Xt90YmsHwDU

Nog een duikimpressie: https://www.youtube.com/watch?v=ft1ZT4YEQuQ